Организация на образователен процес

Принципи на организация

  1. Организацията на училищния живот е основана на демократични принципи с активно участие на учениците, учителите и родителите, като постепенно учениците и учителите поемат все по-голяма отговорност за собственото си учене и развитие.
  2. Училището се изгражда като гъвкава учеща се организация с интензивно професионално развитие на учителите. Резултатите ще се изследват и оценяват независимо и научно обосновано.
  3. Обучението е с целодневна организация, която включва задължителни часове, форми на самоподготовка, екипни и проектни дейности, организиран отдих, учене сред природата, с отворена възможност за шестдневна учебна седмица. Дейностите в събота са два пъти месечно по желание и позволяват участие на родителите в тях, както и провеждане на родителски срещи.
  4. Мета-предметите мислене, взаимоотношения, комуникации и действия са вплетени във всички учебни дейности.

График на учебната година

Учебната година е с продължителност 10 месеца – от началото на септември до края на юни.

Ваканциите и неучебните дни следват графика на Министерство образованието и науката за съответната учебна година.

Изнесени форми за учене сред природата

Есенно училище сред природата: края на октомври

Зимно училище сред природата: края на януари

Пролетно училище сред природата: края на март

Лятно училище сред природата: началото на юни

Седмично разписание

Целодневната организация от 8.30 ч. до 17.00 ч. на образователния процес цели децата да научат всичко в рамките на времето в училището. Учебните модули включват активно преподаване, упражнение, затвърждаване, самостоятелна работа, проверка и оценяване, почивка.

Организация на учебния ден (концепция)

Час Занимание
08:30 – 09:00 Сутрешна среща и раздвижване
09:00 – 12:10 Академични модули, включващи учебните дисциплини български език и литература, математика, науки
10:30 – 11:00 Физическа активност извън училище
12:00 – 13:15 Обеден блок: обяд, свободна игра
13:15 – 13:30 Тихо време
13:30 – 16:00 Екипни дейности по проекти (работа по интегрални проекти и обществени дейности с подходящо смесване на възрастите); научна работилница (учене чрез изследване); изкуства (визуални изкуства, музика, театър, танц); спорт (веднъж седмично – плуване)

Два пъти седмично следобедни модули за учене, спорт и игри на открито.

Официален език на общуване и езикова политика

Официалният език на общуване и на обучение в училището е български. Допълнителният език, изучаван в училището, е английски. В училището се допуска свободно общуване на майчин език.

Училището приветства езиковото многообразие, което е предпоставка за опознаване на други култури по най-естествения начин и за формиране на интернационални нагласи и съзнание у учениците.

Хранене

Храненето се осъществява с външна услуга на кетъринг фирма, отговаряща на всички административни изисквания на нормативните документи. Изборът ѝ се осъществява с участието на представители на родителите.

Използването на услугата за организирано хранене се заявява от родителите при подписване на договора за образователна услуга и се заплаща допълнително.

Транспорт

Транспортът до и от училище се осъществява с външна услуга на транспортна фирма, лицензирана съгласно нормативната уредба. Изборът ѝ  се осъществява с участието на представители на родителите. Използването на услугата за организиран транспорт се заявява от родителите при подписване на договора за образователна услуга и се заплаща допълнително.